ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ

ಇದು ಟೆಕ್ (ಐಸಿಟಿ, ಡೇಟ ಇತ್ಯಾದಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಟೆಕ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದೊಂದಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ!


This is an effort to add to Kannada vocabulary on tech (um, ICT, data etc.). For now, we will post once every week along with Kannada translation of the word and an explanation of the concept if needed.

Stay tuned!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s